Sanok, 20.10.2016r.
 
INFORMACJA.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku informuje uprzejmie, że   w celu usprawnienia przemieszczania się mieszkańców odwiedzających cmentarze komunalne z okazji Dnia Wszystkich Świętych zostają uruchomione dodatkowe kursy na liniach autobusowych w komunikacji miejskiej:


I. Linia kursująca pod numerem 2 na trasie:

ul.JANA PAWŁA II - ul.Traugutta - ul.Królowej Bony - ul.Lwowska - ul.Jagiellońska - ul.Kościuszki - ul.Rymanowska - ul.Konopnickiej - ul.USTRONIE (Cmentarz Południowy).

Powrót:

ul.USTRONIE (Cmentarz Południowy) - ul.Konopnickiej - ul.Rymanowska -  ul.Kościuszki - ul.Podgórze - ul.Królowej Bony - ul.Traugutta - ul.Sadowa - ul.JANA PAWŁA II.

 
Godziny odjazdu autobusu w dniach 29.X. i 30.X.  z przystanku przy ul.JANA PAWŁA II (SPGK):
 
9:10   11:00   12:45   13:45   14:45

Godziny odjazdu autobusu
 w dniach 29.X. i 30.X. z przystanku przy ul.USTRONIE (Cmentarz Południowy):
 
10:00   11:50   13:10   14:10   15:40
 
Godziny odjazdu autobusu w dniach 31.X. i 2.XI. z przystanku przy ul.JANA PAWŁA II (SPGK):
 
9:10   12:00   14:00   15:45
 
Godziny odjazdu autobusu w dniach  31.X. i 2.XI. z przystanku przyul.USTRONIE (Cmentarz Południowy):
 
10:00   13:00   15:00   16:45
 
Godziny odjazdu autobusu w dniu 1.XI. z przystanku przy ul.JANA PAWŁA II (SPGK):
 
9:10   11:00   12:45   13:45   14:45   15:45
 
Godziny odjazdu autobusu  w dniu 1.XI. z przystanku przy ul.USTRONIE (Cmentarz Południowy):
 
10:00   11:50   13:10   14:10   15:35   16:25II. Dodatkowa linia autobusowa kursująca w dniu 1.XI. na trasie:

ul.RYMANOWSKA (Cmentarz Centralny) - ul.Kościuszki - ul.LIPIŃSKIEGO (Cmentarz Posada).


Powrót:

ul.LIPIŃSKIEGO (Cmentarz Posada) - ul.Jagiellońska - ul.Kościuszki - ul. RYMANOWSKA (Cmentarz Centralny).
 
 
 
Godziny odjazdu autobusu z przystanku przy ul.RYMANOWSKIEJ (Cmentarz):
 
9:41   10:21   11:01   11:46   12:36   13:26   14:16  15:06  15:56
 
Godziny odjazdu autobusu z przystanku przy ul.LIPIŃSKIEGO (Cmentarz):
 
9:30   10:15   10:55   11:40   12:25   13:10  14:05  14:55   15:40  16:30
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Sanoku, ulica Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok
 
zaprasza do składania ofert na:
 
1.    Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPGK Sp z o.o. w Sanoku za 2016 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości.
2.    Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo energetyczne, dla działalności związanej wyłącznie z wytwarzaniem ciepła.
3.    Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2016 r. w zakresie realizacji przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej oraz zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie gospodarki odpadami w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów zlokalizowanym w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59.
4.    Bieżące usługi doradcze w zakresie prowadzonej działalności oraz zamknięcia roku obrotowego.
 
Oferty można składać pisemnie w sekretariacie SPGK Sp. z o.o. ulica Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@spgk.com.pl  do dnia 06.10.2016 r. (decyduje data wpływu)
 
Osoba upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest pani Jolanta Lemko – Główny Księgowy, telefon 134647803  


 


 
 

               
UWAGA! FAŁSZYWE WIADOMOŚCI EMAIL

               Dostajemy zgłoszenia o otrzymywaniu wiadomości email z informacją o zaległości w płatnościach.
Prosimy nie klikać i nie otwierać załączników!
             Informujemy iż wiadomości nie są rozsyłane z naszych systemów pocztowych i nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wynikające z kliknięcia w złośliwy załącznik.


                                                                            

                                                                                                                                      Sanok,  4.03.2016r.

INFORMACJA.

            Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje uprzejmie Podróżnych, że informacja dotycząca obsługi poszczególnych linii oraz kursów w danym dniu przez autobusy nisko-wejściowe jest do uzyskania pod numerem telefonu 507 507 803 .

                                                                


 
KOMUNIKAT

Zarządu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku

 

 

Działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 139), Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje wszystkich Klientów, iż w okresie od
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie: Gminy Miasta Sanoka, Miasta i Gminy Zagórz oraz Gminy Sanok.

 

 

Szczegółowe zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania zostało umieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa SPGK Sp. z o.o. http://spgk.com.pl/cat-3,sub-13.html, Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.spgk.com.pl/ogloszenia1

 oraz na tablicy ogłoszeniowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.


Jednocześnie informujemy, iż każdy odbiorca usług wraz z pierwszymi dostarczonymi
w 2016 roku fakturami VAT za dostawę wody i/lub odprowadzania ścieków, otrzyma wyciąg z taryf dotyczący obowiązujących cen za wodę i ścieki wraz z informacją wskazującą wysokość stawki opłaty abonamentowej ustalonej dla danego odbiorcy.
  

                                                                                                     Sanok 25.09.2015r.

                                                    INFORMACJA

                        Mobilny zakup biletów MKS dzięki alikacji CALL PAY
 
  
           Aby uzyskać więcej informacji kliknij w obrazek.Sanok, 18.08.2014r.

INFORMACJA

 
     Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku informuje uprzejmie P.T. Podróżnych, że w ramach poprawy jakości świadczonych usług przewozowych miejskiego transportu publicznego udostępniony został System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. System ten, przy wykorzystaniu dostępnych mediów (Internet, telefony komórkowe, informacyjne tablice przystankowe) umożliwia dostęp do rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym. 
      Po kliknięciu na zakładkę uruchamiającą tryb wyszukiwania w Internecie na stronie 
http://www.rozkladjazdy.spgk.com.pl/ oraz po wybraniu numeru linii i kierunku, na tle mapy pokazywana jest trasa linii z przystankami oraz piktogramem poruszającego się autobusu z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień i przyśpieszeń. Ponadto po kliknięciu na dowolny przystanek, na mapie pojawia się wirtualna tablica przystankowa na wzór tych rzeczywistych, przedstawiająca zarówno ogólny rozkład jazdy, jak i również godziny odjazdu poszczególnych linii komunikacyjnych w najbliższym czasie.   Dostęp do informacji pasażerskiej w telefonach komórkowyc jest możliwy przez aplikację myBus online, która dla miasta Sanoka została upubliczniona w sklepach:
 
GooglePlay (platforma Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taran.mybus
 
 
Windows Phone (platforma Windows Phone):
http://www.windowsphone.com/pl-pl/store/app/mybus-online/7a99a536-e3fb-449b-b7ab-116a33214e85
 
 
App Store (platforma iOS):
https://itunes.apple.com/pl/app/mybus-online/id659969845
 
 
Dodatkowe informacje o aplikacji dostępne są na stronie:
http://www.mybusonline.pl

    Równocześnie pragniemy poinformować, że w dalszym ciągu dostępna jest informacja pasażerska statyczna o zaplanowanym do realizacji rozkładzie jazdy na stronie
www.spgk.com.pl (Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej) oraz na stronie www.info.sanok.pl