Polityka ZSZ

POLITYKA JAKOŚCI

 

Najważniejszym celem działalności Spółki jest świadczenie usług najwyższej jakości, spełniających wymagania i oczekiwania klientów w zakresie: produkcji i dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, badań laboratoryjnych wody i ścieków, produkcji i dostarczania ciepła,  miejskiej komunikacji samochodowej, utrzymania dróg miejskich, obsługi technicznej  i serwisowania pojazdów samochodowych, oczyszczania miasta oraz segregacji surowców wtórnych, z jednoczesnym minimalizowaniem zubażania środowiska naturalnego i zapobieganiem negatywnego oddziaływania na nie, a tam gdzie jest to możliwe zwiększaniem pozytywnego wpływu na środowisko.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. umacnia swoją opinię solidnej firmy, która dążąc do osiągnięcia zysków uwzględnia również interesy swoich klientów, partnerów, pracowników i społeczeństwa.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony środowiska zarówno lokalnego, jak i globalnego oraz uznaje znaczenie zagadnień środowiskowych w codziennym podejmowaniu decyzji oraz działań gospodarczych.

Głównymi kierunkami realizacji naszej Polityki ZSZ oraz celów dotyczących jakości i środowiska są:

  • Rozwój organizacyjny Spółki poprzez modernizację obiektów, rozbudowę infrastruktury technicznej, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, co przyczynia się do ciągłej poprawy jakości wyrobów i usług oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i zapobiegania zanieczyszczeniom.
  • Działanie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, przepisami prawa środowiskowego
    i wymaganiami innymi oraz spełnianie zobowiązań dotyczących zgodności.
  • Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych w celu spełnienia wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów. Działalność ta jest ściśle powiązana z określeniem i monitorowaniem celów szczegółowych w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
    Wyznacznikiem są tutaj stałe eliminowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zasady zrównoważonego rozwoju.
  • Zwiększanie kompetencji pracowników oraz podnoszenie ich świadomości ekologicznej poprzez systematyczne szkolenia w zakresie metod zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz szkolenia branżowego i specjalistycznego.

 

Kierownictwo Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  zapewnia, że Polityka Jakości  jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

 Prezes Zarządu

Krzysztof Jarosz

Sanok, 8.01.2021r.