Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 59 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku.

Data publikacji strony: 2021-10-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-11. Data sporządzenia deklaracji: 2024-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Nastała, slawomir.nastala@spgk.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 46-47-800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.

Dostępność architektoniczna

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znajduje się w budynku pod adresem 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 59. Umiejscowiony jest przy drodze DK28, około 4 km od stacji PKS.
Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się przy ulicy głównej, wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu, w budynku nie ma windy oraz platformy dla wózków.
Siedziba posiada parking ogólnodostępny, przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Przy schodach wejściowych znajduje się dzwonek, pozwalający osobom na wózkach przywołać konkretnego pracownika oraz obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych, brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Do tłumaczenia z języka migowego nie jest przeszkolony żaden pracownik Przedsiębiorstwa.