Zapytanie ofertowe na wykonanie badania sprawozdania finansowego.

Opis obrazu

!!! OGŁOSZENIE !!!

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Sanoku, ulica Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok

mając na uwadze przepisy Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz Ustawy o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z  2019, poz.1421 ze zm.)

zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na: 

 1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPGK Sp. z o.o. w Sanoku za lata obrotowe kończące się 31.12.2023r. oraz 31.12.2024r.
 2. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo energetyczne (dla działalności związanej wyłącznie z wytwarzaniem ciepła za 2023 rok oraz 2024 rok).
 3. Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2023 oraz 2024 rok związanej z realizacją przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka
  w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w  ramach komunikacji miejskiej.
 4. Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2023 oraz 2024 rok związanej z realizacją przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie gospodarki odpadami w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów zlokalizowanym w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59.
 5. Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2023 oraz 2024 rok związanej z realizacją przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie zarządzania dworcem multimodalnym przy ul. Lipińskiego w Sanoku.

 

 Oferty można składać pisemnie (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie SPGK Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
sekretariat@spgk.com.pl  z dopiskiem (tytułem) „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SPGK
Sp. z o.o. – za lata 2023 i 2024”. Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 30.06.2023 r. (decyduje data wpływu).

 

Kryteriami oceny i wyboru będą:

 1. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży,
  w której działa Spółka,
 2. Cena.
 3. Sposób przeprowadzenia audytu (stacjonarność, zespół audytowy, komunikacja)

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego zostanie dokonany przez Radę
Nadzorczą SPGK Sp. z o.o.. Oferty nie spełniające wymagań lub złożone po terminie, nie będą
rozpatrywane.