WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W CIEPŁOWNI SPGK

Opis obrazu

Rozpoczynamy modernizację źródła wytwarzania ciepła. W poniedziałek 29 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji Instal Warszawa S.A., który ma 18 miesięcy na budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 7MW.

Obecnie w naszej ciepłowni przy ul. Kiczury produkowane jest ciepło w kotłach wodnych węglowych, które dostarczane jest do sieci cieplnej, będącej własnością SPGK. Produkcja ciepła w kotle na biomasę zastąpi część produkcji ciepła w kotłach na węgiel kamienny i będzie stanowiła około 56% produkcji całkowitej ciepła w ciepłowni Kiczury.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w poniedziałek (29 sierpnia 2022 r.) w Sali herbowej Urzędu Miasta Sanoka. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej reprezentowane było przez Prezesa Krzysztofa Jarosz i członek zarządu Elżbietę Drwięga, wykonawcę zamówienia Instal Warszawa reprezentował Prezes zarządu Andrzej Grygo. W uroczystości uczestniczyła także wicewojewoda podkarpacka Jolanta Sawicka oraz burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski.

Inwestycja ta stanowi pierwszy etap modernizacji źródła wytwarzania ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Sanoku, którego celem jest obniżenie kosztów uczestnictwa w systemie handlu emisjami oraz osiągnięcie warunku efektywnego systemu ciepłowniczego. Jednocześnie wzrośnie efektywność wytwarzania ciepła i obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Kocioł wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostanie zlokalizowany na terenie istniejącej ciepłowni przy ul. Kiczury w Sanoku.

Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę brutto 33,38 mln (27,14 mln zł netto) przy czym 50% tej kwoty zostanie sfinansowane dotacją, a drugie 50% pożyczką do spłacenia w okresie 15 lat. Finansowanie zapewnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe.

 

W ramach inwestycji powstaną m.in.

  • kocioł na biomasę o mocy 7 MW i sprawności min. 88% wraz z urządzeniami i instalacjami około kotłowymi – w tym transportu biomasy oraz odprowadzenia żużla i popiołu,
  • kompletna gospodarka magazynowa z budynkiem magazynu dobowego, placem składowym i manewrowym oraz drogami wewnętrznymi i przekładkami sieci,
  • instalacja oczyszczania spalin z elektrofiltrem, kominem i kontenerami na popiół,
  • system sterowania i wizualizacji procesu oraz pomiaru ciepła,
  • układ odgazowania, kondycjonowania i magazynowania wody uzupełniającej wraz z systemem sterowania, pomiarami i wizualizacją procesu,
  • wyposażenie ładowarki w wagę hydrauliczną,
  • oraz zostanie wyremontowane pomieszczenie i elewacje segmentu budynku przewidzianego dla kotła na biomasę.

Kocioł będzie stanowił podstawowe źródło do produkcji ciepła w istniejącym systemie ciepłowniczym. Wariant ten został wybrany jako najlepszy z technicznego, ekonomicznego i społecznego punktu widzenia. Kocioł na biomasę będzie pracował automatycznie z mocą dostosowaną do bieżących potrzeb sieci ciepłowniczej. Praca z różną mocą w ciągu roku wynika z wielkości zapotrzebowania na ciepło w okresie letnim, konieczności współpracy z innymi kotłami w sezonie grzewczym oraz przyjętego wariantu modernizacji systemu ciepłowniczego.

W chwili obecnej kotłownia przy ul Kiczury posiada zgromadzony zapas węgla na zbliżające się miesiące. Dzięki podpisanej umowie w przyszłorocznym sezonie zostanie wykorzystana niskoemisyjna biomasa, co umożliwi dostawę ekologicznego i korzystnego finansowo ciepła, którego beneficjentem będą mieszkańcy Miasta Sanoka.