Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, ulica Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok mając na uwadze przepisy Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z  2019, poz.1421 ze zm.) zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na:

  1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPGK Sp. z o.o. w Sanoku za lata obrotowe kończące się 31.12.2021r. oraz 31.12.2022r.
  2. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo energetyczne (dla działalności związanej wyłącznie z wytwarzaniem ciepła za 2021 rok oraz 2022 rok).
  3. Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2021 oraz 2022 rok związanej z realizacją przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka
    w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w  ramach komunikacji miejskiej.
  4. Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2021 oraz 2022 rok związanej z realizacją przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie gospodarki odpadami w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów zlokalizowanym w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59.
  5. Przeprowadzenie audytu dotyczącego weryfikacji oraz ostatecznego rozliczenia rekompensaty za 2021 oraz 2022 rok związanej z realizacją przez przedsiębiorstwo zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie zarządzania dworcem multimodalnym przy ul. Lipińskiego w Sanoku.

Oferty można składać pisemnie (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie SPGK Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@spgk.com.pl  z dopiskiem (tytułem) „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SPGK Sp. z o.o. – za lata 2021 i 2022”. Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 31.08.2021 r. (decyduje data wpływu).

Kryteriami oceny i wyboru będą:

  1. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży, w której działa Spółka,
  2. cena,
  3. sposób przeprowadzenia audytu (stacjonarność, zespół audytowy, komunikacja).

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą SPGK Sp. z o.o.. Oferty nie spełniające wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.