„Modernizacja taboru miejskiej komunikacji samochodowej w Sanoku”

 Cel projektu: poprawa powiązań komunikacyjnych w powiecie sanockim, a w szczególności w mieście Sanok i w gminie wiejskiej Sanok, poprzez zakup 7 nowych niskopodłogowych autobusów wyposażonych w nowoczesne systemy obsługi pasażerów.
Cele szczegółowe projektu to m.in.:
 · wydłużenie trasy linii komunikacyjnej nr 5 o 10 przystanków, dzięki czemu dostęp do transportu publicznego uzyskają mieszkańcy ulicy Okulickiego w Sanoku oraz wsi Sanoczek,

· poprawa dostępności komunikacyjnej do 33 zakładów pracy zlokalizowanych przy ulicy Okulickiego,

· uruchomienie 4 przystanków przy ul. Okulickiego (już istniejących) oraz 6 nowych przystanków w Sanoczku (wybudowanych w ramach projektu),

 · poprawa stanu komunikacji publicznej w Sanoku i okolicach; poprawi się komfort podróży pasażerów oraz zniwelowane zostaną spóźnienia będące efektem częstych awarii autobusów.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje:
· zakup 7 nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, w tym:
- autobusy do przewozu 55-60 osób – 2 sztuki,
- autobusy do przewozu 100-110 osób – 5 sztuk,

 · przystosowanie autobusów do potrzeb osób niepełnosprawnych – niskie wejścia oraz platforma wjazdowa dla wózków inwalidzkich,

· wyposażenie autobusów w system monitoringu wewnętrznego, zestaw elektronicznych tablic informacyjnych oraz zestaw radiofonizacji z nagłośnieniem,

· wymiana 4 istniejących słupków przystankowych oraz wykonanie 6 przystanków autobusowych, składających się ze słupka i tabliczki.

 Termin realizacji: od 10.2010 do 02.2011

Źródła finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2 „Infrastruktura techniczna”, działanie nr 2.1 Infrastruktura komunikacyjna.

 Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 856 326,96 zł Dofinansowanie unijne: 4 970 826,32 zł (85% kosztów kwalifikowanych) Wkład własny: 885 500,64 zł (15% kosztów kwalifikowanych)
 W dniu 22 lipca 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Miasta Sanoka. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę projektu: - AUTOSAN S.A. (zakup 7 autobusów) oraz na podstawie przeprowadzonego rozpoznania ofertowego, wybrano ofertę Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na wymianę 4 istniejących słupków przystankowych oraz wykonanie 6 nowych przystanków autobusowych.